Upcoming Activities & Events

NEWS RELEASES

ก.พ.

23

2564
News
ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

บริษัทเอลโม เทค และ บริษัทคังเคียว โซลูชั่น จำกัด สามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลและได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

Read More
พ.ย.

16

2564
News
วันครบรอบ 12ปี ในก่อตั้ง บริษัท เอลโม เทค จำกัด

บริษัทเอลโม เทค จำกัด ฉลองครบรอบ 12 ปีก่อตั้งบริษัท พร้อมประกาศวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจมุ่งผลักดันบริษัทฯให้ก้าวสู่การความเป็นสากล

Read More